Kvietimas teikti paraiškas stovykloms, kitoms neformalaus švietimo veikloms ir ugdomojo pobūdžio renginiams finansuoti

Kvietimas teikti paraiškas stovykloms, kitoms neformalaus švietimo veikloms ir ugdomojo pobūdžio renginiams finansuoti

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskyrė lėšų šalies savivaldybėms vaikų užimtumui vasaros ir kitu metu organizuoti. Dėl šios priežasties Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą stovykloms, kitoms neformalaus švietimo veikloms, ugdomojo pobūdžio renginiams ir panašaus tipo veikloms finansuoti.

Konkursas organizuojamas š.m. liepos 28 – rugpjūčio 5 dienomis (imtinai). Konkurse gali dalyvauti juridiniai ir fiziniai asmenys – visi švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformalaus švietimo veiklas, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises bei pareigas įgyvendinančios institucijos.

Konkursas skelbiamas vaikų vasaros stovyklų, kuriose vasaros atostogų metu organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, vykdoma kartu su maitinimo ir (ar) apgyvendinimo paslaugomis, taip pat kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų (toliau - Stovyklos ir kitos NVŠ veiklos) finansavimui gauti.

 

Konkursui pateikiami dokumentai:

 • užpildyta Konkurso paraiškos forma (1 priedas); vienas susegtas ir patvirtintas Teikėjo antspaudu (jeigu yra) ir parašu egzempliorius, kurio visi lapai sunumeruoti (toliau - Paraiška);
 • juridinio asmens registracijos dokumentų kopija (jeigu teikėjas – juridinis asmuo); verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopija (jeigu teikėjas – fizinis asmuo);
 • juridinio asmens nuostatų (įstatų) dalies, kurioje įteisintos veiklos sritys, kopija (jeigu teikėjas – juridinis asmuo); dokumento, pagrindžiančio, kad teikėjas turi teisę dirbti neformaliojo švietimo mokytoju, kopija (jeigu teikėjas – fizinis asmuo);
 • programos vykdytojų, turinčių teisę dirbti mokytojais pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį, išsilavinimo ir/ar kt. dokumentų kopija.

 

Stovyklos ir kitos NVŠ veiklų programos turi atitikti šiuos vertinimo kriterijus:

 • skirtos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
 • užtikrinama dalyvių sveikata ir saugumas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" nuostatas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. gegužes 14 d. sprendimą Nr. V-1162 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų" ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. gegužės 18 d. rekomendacijas „Dėl vaikų poilsio stovyklų edukacinių programų organizavimo karantino metu";
 • neformaliojo vaikų švietimo veiklas vykdo asmenys, turintys teisę dirbti mokytoju, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį.

 

Vertinant Stovyklų ir kitų NVŠ veiklų programas bei skirstant lėšas, prioritetas skiriamas:

 • Stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms, organizuojamoms vasaros metu;
 • mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios;
 • šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams;
 • švietimo teikėjams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybė arba valstybė;
 • turintiems rėmėjų (kitų finansavimo šaltinių), socialinių partnerių.

 

Teikėjai Savivaldybės administracijos bendrajam skyriui (124 kab. „Asmenų aptarnavimas", Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava) pateikia Konkurso dokumentus su lydraščiu.

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. p. daiva.skebiene@jonava.lt, tel. (8 349) 50193, +370 616 23403. Finansavimas skiriamas iki šių metų pabaigos.

Nuostatai: https://www.jonava.lt/documents/10156/1147901/Jonavos+stovykl%C5%B3+ir+NVS+nuostatai+%E2%80%93+pakeitimas.pdf/f5b38d55-8b54-4ba7-b9bc-da1df1024974

 

 

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija
Vilniaus miesto sporto centro nuotr.

Priedai