Nuostatai

Patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1TS-116

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Jonavos kūno kultūros ir sporto centro nuostatai reglamentuoja Jonavos kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, veiklos teisinį pagrindą, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Oficialus įstaigos pavadinimas – Jonavos kūno kultūros ir sporto centras, trumpasis pavadinimas – Jonavos sporto centras, juridinio asmens kodas – 190309410.
 3. Jonavos sporto mokykla įkurta 1966 m. rugsėjo 1 d., 2002 m. sausio 1 d. reorganizuota į Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrą.
 4. Centro teisinė forma – biudžetinė, savivaldybės įstaiga.
 5. Centro steigėja (savininkė) – Jonavos rajono savivaldybė (toliau – savininkas), Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, kodas 188769070. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jonavos rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
 6. Centro buveinės adresas – Žeimių g. 17, 55141 Jonava.
 7. Švietimo įstaigos grupė – neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Pagrindinė Centro paskirtis – pagal ilgalaikes sporto šakų programas sistemiškai plėsti tam tikras žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, taip pat suteikti asmeniui papildomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų bei ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas kompetencijas. Mokymo kalba – lietuvių, mokymo forma – dieninė, popamokinė. Pagrindiniai mokymo organizavimo būdai: treniruotė, pratybos, užsiėmimai, sporto stovyklos, varžybos, projektai ir kt.
 8. Centras vykdo neformaliojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir Centro administracijos nustatyta tvarka išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai. Centras teikia viešąsias sporto, kūno kultūros, poilsio ir pramogų paslaugas gyventojams.
 9. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turi sąskaitas bankuose, antspaudą su Savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo, kūno kultūros ir sporto ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymais, Jonavos savivaldybės institucijų teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 10. Centras yra paramos gavėjas.

 

II SKYRIUS
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS FUNKCIJOS

 1. Centro savininkas – Jonavos rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jonavos rajono savivaldybės taryba:
  11.1. tvirtina Centro nuostatus;
  11.2. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;
  11.3. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo;
  11.4. priima sprendimą dėl filialų steigimo teisės aktų numatyta tvarka;
  11.5. sprendžia kitus klausimus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose ir Centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 

 1. Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Centro veiklos rūšys:
  13.1. pagrindinė - sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  13.2. kitos švietimo veiklos rūšys ir kitos ne švietimo veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226:
  13.2.1. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.6;
  13.2.2. vaikų poilsio stovyklų veikla,  kodas 55.20.20;
  13.2.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 62.20;
  13.2.4. poilsio sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.21;
  13.2.5. sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;
  13.2.6. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
  13.2.7. sportinė veikla, kodas 93.1;
  13.2.8. pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;
  13.2.9. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
  13.2.10. sporto klubų veikla, kodas 93.12;
  13.2.11. kita sportinė veikla, kodas 93.19;
  13.2.12. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
  13.2.13. fizinės gerovės užtikrinimo veikla, kodas 96.04;
  13.2.14. kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.
 3. Centro tikslas – sudaryti sąlygas vaikų, jaunimo saviraiškai per sportą, užtikrinti sportininkų rengimą ir atstovavimą Jonavos rajonui svarbiausiose respublikiniuose ir Lietuvos Respublikai tarptautiniuose renginiuose. Skatinti rajono gyventojus nuolat sportuoti, kad jie būtų sveiki ir darbingi, kultūringai ilsėtųsi.
 4. Centro uždaviniai:
  15.1. sporto priemonėmis padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę;
  15.2. diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti;
  15.3. ugdyti ir rengti sportininkus Centro, rajono, Lietuvos rinktinėms ir rajoną reprezentuojantiems klubams;
  15.4. ieškoti talentingų sportininkų;
  15.5. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (si) aplinką;
  15.6. organizuoti sporto ir sveikatingumo renginius sportininkams, rajono gyventojams;
  15.7. rengti programų projektus, siekiant gauti nebiudžetinių lėšų, ir dalyvauti juos įgyvendinant.
 5. Centro funkcijos:
  16.1. pagal ilgalaikes programas sistemiškai plečia tam tikros srities žinias, stiprina gebėjimus ir įgūdžius ir suteikia asmeniui papildomas dalykines kompetencijas;
  16.2. tenkina mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padeda jiems tapti aktyviais visuomenės nariais;
  16.3. rengia ir vykdo ugdomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir sveikatą stiprinančius renginius;
  16.4. kontroliuoja ir koordinuoja Centro trenerių ir kitų darbuotojų darbą, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu, skatinimu;
  16.5. Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka moka stipendijas jauniesiems sportininkams;
  16.6. Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka moka premijas sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus;
  16.7. Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka organizuoja konkursą ir remia sporto klubų veiklos programas;
  16.8. disponuoja biudžeto lėšomis, skirtomis kūno kultūrai ir sportui plėtoti;
  16.9. sudaro sąlygas Centrui funkcionuoti, užtikrindama sanitarijos, techninius, priešgaisrinės ir darbuotojų darbo saugos ir sveikatos reikalavimus;   
  16.10. rengia kūno kultūros ir sporto veiklos programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
  16.11. organizuoja sporto ir sveikatingumo renginius sportininkams, rajono gyventojams;
  16.12. rengia programų projektus, siekiant gauti nebiudžetinių lėšų, ir dalyvauja juos įgyvendinant;
  16.13. teikia paslaugas (baseinas, sauna, sporto salės);
  16.14. bendradarbiauja su švietimo, kultūros, sporto ir kitomis įstaigomis, organizacijomis, Lietuvos Respublikos sporto šakų federacijomis, sporto draugijomis ir užsienio sporto organizacijomis;
  16.15. teikia metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais suinteresuotiems asmenims, įstaigoms bei organizacijoms;
  16.16. informuoja visuomenę apie Centro veiklą;
  16.17. atlieka kitas teisės aktuose ir šiuose nuostatuose nustatytas funkcijas.
 6. Centro nustatyta tvarka išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

 

IV SKYRIUS
CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Centras, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi šias teises:
  18.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją Centro kompetencijai priskirtais klausimais;
  18.2. pasitelkti kitų savivaldybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus (susitaręs su jų vadovais) sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo grupes Centro kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;
  18.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
  18.4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti dvišalius ir daugiašalius bendradarbiavimo susitarimus su kūno kultūros ir sporto institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;
  18.5. pasirinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
  18.6. gauti mokymo lėšų, skirtų neformaliajam vaikų ugdymo programoms;
  18.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
  18.8. naudotis rajono švietimo įstaigų sporto bazėmis, sąlygas ir tvarkaraščius suderinus su švietimo įstaigų vadovais, organizuojant treniruotes ir varžybas;
  18.9. teikti mokamas paslaugas, pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius;
  18.10. dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;
  18.11. teikti investicinių projektų paraiškas Europos Sąjungos finansinei paramai gauti.
 2. Centro pareigos:
  19.1. vykdyti nuostatuose reglamentuotą veiklą;
  19.2. užtikrinti formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo ir neformaliojo sportinio ugdymo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programų vykdymą;
  19.3. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;
  19.4. nustatyta tvarka gautas lėšas iš savivaldybės ar valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių naudoti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
  19.5. rinkti mokestį už  ugdymą Jonavos savivaldybės tarybos patvirtintais dydžiais.
 3. Centras gali turėti ir kitų teisių bei pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams, įsigyti civilines teises, prisiimti civilines pareigas ir jas įgyvendinti per biudžetinės įstaigos vadovą.

 

V SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Centro veikla organizuojama vadovaujantis strateginiu, metinės veiklos, ugdymo planais.
 2. Centrui vadovauja direktorius, kuris skiriamas į pareigas konkurso būdu ir atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro direktoriaus kompetencija:
  23.1. direktorius yra Centro biudžeto asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu;
  23.2. tvirtinti Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  23.3. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudoti Centro turtą, lėšas ir jomis disponuoti, rūpintis intelektiniais, materialiniais, finansiniais ištekliais, užtikrinti jų optimalų valdymą ir naudojimą;
  23.4. organizuoti Centro darbą taip, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  23.5.  užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;
  23.6.  nustatyta tvarka priimti ir atleisti Centro darbuotojus, skatinti juos, skirti jiems drausmines nuobaudas;
  23.7. tvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymus;
  23.8. tvirtinti trenerių darbo krūvius;
  23.9. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;
  23.10. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
  23.11. rūpintis metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaryti jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, treneriams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams atestuotis pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką.
 4. Laikinai, direktoriui nesant Centre (ligos, komandiruočių, atostogų metu ir kt.), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės apraše numatyta pavaduoti direktorių, o jam negalint – kitas teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas asmuo.
 5. Centro direktorius gali turėti ir kitų teisės aktuose nustatytų pareigų.

 

VI SKYRIUS
CENTRO SAVIVALDA

 1. Centre sudaromos nuolat veikiančios savivaldos institucijos: Centro taryba ir trenerių taryba.
 2. Trenerių tarybos sudėtis tvirtinama Centro direktoriaus įsakymu.
 3. Trenerių tarybai vadovauja Centro direktorius.
 4. Trenerių tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus.
 5. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 trenerių tarybos narių. Posėdžiams pirmininkauja Centro direktorius. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų rajone veikiančių sporto organizacijų bei moksleivių tėvų atstovai. Trenerių taryba priima rekomendacinio pobūdžio nutarimus, kurie priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
 6. Trenerių tarybos kompetencija:
  31.1. svarstyti svarbiausius sportinio ugdymo organizavimo ir sportininkų rengimo klausimus;
  31.2. svarstyti kitus su Centro veikla susijusius klausimus.
 7. Patariamasis centro savivaldos organas yra Centro taryba (toliau – Taryba). Taryba telkia Centro sportininkų, trenerių, nepilnamečių sportininkų tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus.
 8. Centro tarybą iš 7 narių renka Centro darbuotojų, sportininkų ir tėvų susirinkimas. Jo sudėtį tvirtina Centro direktorius.
 9. Taryba teikia siūlymus dėl centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 10. Svarsto kitus Centro direktoriaus teikiamus klausimus.

 

VII SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 1. Centro darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.
 2. Centro darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS
CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖ KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 1. Centras valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. Įgytas iš įstaigai skirtų savivaldybės ar valstybės asignavimų bei kitų finansavimo šaltinių, nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis turtas naudojamas ir nurašomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro lėšos:
  40.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Jonavos savivaldybės biudžeto lėšos;
  40.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
  40.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
  40.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
 3. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Centro veiklos priežiūrą atlieka Jonavos rajono savivaldybės vykdomoji institucija teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Centro buhalterinę apskaitą tvarko Jonavos rajono savivaldybės administracijos centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius.

 

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Centras reikalingus viešai paskelbti pranešimus ir informaciją apie savo veiklą skelbia Centro tinklalapyje www.jkksc.lt, www.jonava.lt ar pasirinktame rajoniniame laikraštyje teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Jonavos rajono savivaldybės taryba.
 3. Centro nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
 4. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Centro dokumentų valdymo ir dokumentų saugojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Dokumentų rengimo taisyklės ir kiti aktai.